Primar, MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU

primar, Comuna Baia, MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU

MARSAVELA MUGUREL-LAURENŢIU
Primarul comunei Baia

Profesia de bază: inginer cinegetic
Nivelul studiilor: Licenţă
(Facultatea de Silvicultura Transilvania)
Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat; 53 de ani
Şedinţe publice / Proiecte de Hotărâri
CONVOCARE IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BAIA
publicat: 20-08-2019   utilizator: 186  


>>> Programări şedinţe publice
>>> Proiecte de hotărâri
Hotărările Consiliului Local
HCL nr. 34 cu privire la atribuirea d-lui Dumitru Gabriel-Adrian si Bajenaru Florentina, domiciliati in localitatea Baia, strada 1 Decembrie, nr. 71, comuna Baia si sat Ceamurlia de Jos, strada Furtunii, nr. 2, judetul Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei locuinte
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 33 cu privire la atribuirea d-lui Stoian Razvan si d-nei Budu Cristina, domiciliati in localitatea Baia, strada Republicii, nr. 103A, comuna Baia, jud. Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei , pentru construirea unei locuinte
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 32 cu privire la acordul pentru utilizarea si construirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora in intravilan sat Ceamurlia de Sus si intravilan sat Caugagia, pe durata existentei acestuia
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 31 cu privire la scoaterea la licitatie publica, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, pentru realizarea unor investitiide ,, infiintare ferme zootehnice", ,,extindere ferma zootehnica", atelier statie ITP
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  
HCL nr. 30 privind modificarea-actualizarea listei de bunuri din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea
publicat: 13-08-2019   utilizator: 186  


>>> Hotărâri
Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în baza legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes local pe anul 2019
anul: 2019;

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Baia , Str. Baia , Nr. 2 , Comuna Baia , judeţul  Tulcea , telefon 0240/564.138, fax 02564.065, email primariabaia@yahoo.com


anunt-licitatie-nonprofit-si-culte-2019-pt-presa.pdf  (0.18MB ) : 02-08-2019   utilizator: 123  

Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri şi actele justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate
anul: 2019;
ANUNT- REPARTIZARE LOCUINTE ANL.pdf  (0.10MB ) : 10-06-2019   utilizator: 123  

INFORMATIE CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DECLARATIEI UNICE
anul: 2019;
anunt DU 2019-1.jpg  (0.20MB ) : 09-05-2019   utilizator: 186  

Anunţ important pentru persoanele care nu deţin titlu de proprietate pentru terenul intravilan aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti
anul: 2018;
anunt_important.pdf  (0.43MB ) : 15-10-2018   utilizator: 123  

ANUNT SELECTIE PARTENERI Pentru implementarea unui proiect POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială si combaterea sărăciei - Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate din teriotriul ITI Delta Dunarii
anul: 2018;

Primaria comunei Baia, judetul Tulcea, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea depunerii unei Cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a), Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)


Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidurile POCU 2014-2020: Ghidul Solicitantului – Conditii generale si Conditii specifice.


1. Obiectivul specific al apelului de proiecte lansat pentru axa 4.2 este: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (no roma), prin implementarea de masuri integrate


2. Obiectivul general al proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non roma), aferente comunei Baia, judetul Tulcea.


Toate documentele solicitate vor fi prezentate in limba romana si vor fi depuse in forma precizata si in termenul solicitat, asumate de catre reprezentantul legal (semnatura si stampila), dupa caz.
Candidatii vor depune la sediul Primariei comuna Baia, din strada 1 Decembrie, nr. 2, cod postal 827005, Comuna Baia,  Judetul  Tulcea, documentatia solicitata in plicuri sigilate pe care va fi scris:

„In atentia Primariei Comuna Baia, Judetul  Tulcea.
Pentru selectia de parteneri POCU Axa 4.2”

Plicul se va depune cu numar de inregistrare la sediul Primariei comuna Baia, Judetul Tulcea, in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 01 august 2018, ora 16:00.


Persoana de contact:Cojocariu Carmen-Angelica, Tel/Fax: (+40) 240564138 / (+40)240564065, email: primariabaia@yahoo.com
 


Anexa 1_Fisa partener .docx  (0.02MB ) : 17-07-2018   utilizator: 123  
Anexa 2_Declaratie eligibilitate .doc  (0.05MB ) : 17-07-2018   utilizator: 123  
Anexa 3_Declaratie de angajament .doc  (0.03MB ) : 17-07-2018   utilizator: 123  
Anexa 4 Declaratie pe propria raspundere.doc  (0.04MB ) : 17-07-2018   utilizator: 123  
__METODOLOGIE PRIVIND SELECTIA PARTENERILOR__.pdf  (1.62MB ) : 17-07-2018   utilizator: 123  
__Anunt selectie parteneri comuna Baia__.pdf  (4.88MB ) : 17-07-2018   utilizator: 123