Hotărârile consiliului local Baia

Publicare la Anul Titlu
2019-03-25 2019 H O T Ă R Â R E A Nr. 9 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Baia
2019-03-25 2019 H O T Ă R Â R E A nr. 10 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “ Modernizare strazi in localitate Camena, Comuna Baia, judetul Tulcea”
2019-03-25 2019 H O T Ă R Â R E A nr. 11 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local al comunei Baia, judeţul Tulcea
2019-03-25 2019 H O T Ă R Â R E A nr.12 cu privire la aprobarea organigramei si statul de functii al U.AT. Comuna Baia
2019-03-25 2019 H O T Ă R Â R E A nr. 13 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Baia și înființarea Serviciului local „GOSCOM BAIA” – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Baia, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2) litera a), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicată cu modificările și completările ulterioare
2019-08-09 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCAL 22 aprilie 2019
2019-08-09 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA sedinta 31 mai 2019
2019-08-09 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA sedinta 9 IULIE 2019
2019-08-09 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA sedinta 31 iulie 2019
2019-08-12 2019 HCL nr. 14, privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare si reabilitate trama stradala in intravilanul localitatii Ceamurlia de Sus, com. Baia, jud. Tulcea
2019-08-12 2019 HCL nr. 15, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Baia, pentru anul 2019
2019-08-12 2019 HCL nr. 16, privind solicitare scrisoare de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural localitatea Panduru, comuna Baia, judetul Tulcea ".
2019-08-12 2019 HCL nr. 17, privind solicitare scrisoare de garantie din partea Fondului de Garantare Rural, pentru proiectul ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural localitatea Camena, comuna Baia, jud. Tulcea"
2019-08-12 2019 HCL nr. 18, privind scrisoare de garantie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul ,, Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare menajera , in comuna Baia, jud. Tulcea"
2019-08-12 2019 HCL nr. 19, privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018
2019-08-12 2019 HCL nr. 20, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. GOSCOM BAIA S.R.L. pentru anul 2019
2019-08-12 2019 HCL nr. 21 cu privire la revocarea HCL nr. 15/20.03.2018 cu privire la aprobare ,, act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea, din T86, P750/1, in suprafata de 1 Ha, , de cesionare a drepturilor si obligatiilor d-nei Grigorescu Mariana catre Grigorescu Mariana PFA
2019-08-12 2019 HCL nr. 22 cu privire la revocarea HCL nr. 16/20.03.2018, cu privire la aprobare ,, act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea, din T86, P750, in suprafata de 1.2 ha, de cesionare a drepturilor si obligatiilor d-nei Grigorescu Mariana, catre Grigorescu Mariana PFA
2019-08-12 2019 HCL nr. 23 cu privire la revocarea HCL nr. 14/20.03.2018, cu privire la aprobare ,, act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea, din T109, P945/1, in suprafata de 4.5 ha de cesionare a drepturilor si obligatiilor d-lui Radu Georgian-Cristinel catre Radu Georgian-Cristinel PFA
2019-08-12 2019 HCL nr. 24 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare neta de 400 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor din comuna Baia, care au cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta
2019-08-12 2019 HCL nr. 25 cu privire la acordarea unui ajutor social in valoare neta de 200 lei, din bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au varsta de peste 80 de ani si au domiciliul in comuna Baia, judetul Tulcea
2019-08-12 2019 HCL nr. 26 cu privire la revocarea HCL nr. 27/20.04.2018 cu privire la aprobare ,, act aditional la contractul de inchiriere teren arabil din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea, din T 59 P 551/1, in suprafata de 4,0 ha, de cesionare a drepturilor si obligatiilor d-nei Contu Mioara catre Contu Mioara PFA
2019-08-13 2019 HCL nr. 27 privind aprobarea initierii inchirierii prin atribuire directa de catre primar, a disponibilului de pajisti din domeniul privat al comunei Baia catre crescatorii de animale
2019-08-13 2019 HCL nr. 28 cu privire la aprobarea Conturilor de executie pentru trimestrul I al anului 2019, ale bugetului comunei Baia, Jud. Tulcea
2019-08-13 2019 HCL nr. 29 cu privire la initierea vanzarii unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia
2019-08-13 2019 HCL nr. 30 privind modificarea-actualizarea listei de bunuri din domeniul privat al comunei Baia, jud. Tulcea
2019-08-13 2019 HCL nr. 31 cu privire la scoaterea la licitatie publica, aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul privat al comunei Baia, judetul Tulcea, pentru realizarea unor investitiide ,, infiintare ferme zootehnice", ,,extindere ferma zootehnica", atelier statie ITP
2019-08-13 2019 HCL nr. 32 cu privire la acordul pentru utilizarea si construirea dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora in intravilan sat Ceamurlia de Sus si intravilan sat Caugagia, pe durata existentei acestuia
2019-08-13 2019 HCL nr. 33 cu privire la atribuirea d-lui Stoian Razvan si d-nei Budu Cristina, domiciliati in localitatea Baia, strada Republicii, nr. 103A, comuna Baia, jud. Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei , pentru construirea unei locuinte
2019-08-13 2019 HCL nr. 34 cu privire la atribuirea d-lui Dumitru Gabriel-Adrian si Bajenaru Florentina, domiciliati in localitatea Baia, strada 1 Decembrie, nr. 71, comuna Baia si sat Ceamurlia de Jos, strada Furtunii, nr. 2, judetul Tulcea, a unui lot in suprafata de 300 mp, in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, pentru construirea unei locuinte
2019-09-11 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCALA BAIA sedinta 23 august 2019
2019-09-24 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA in sedinta extraordinara din 04.09.2019
2019-12-11 2019 HOTARARI CONSILIUL LOCAL BAIA, in sedinta ordinara din 30.09.2019
>>> arhiva Hotărâri