• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Baia: lista dispoziţiilor primarului cu caracter normativ publicate

Titlu Data publicării Observaţii Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 283/25-10-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 31.10.2022 ora 15,00 04-11-2022    - -
Dispoziţia 280/13-10-2022 privind desemnarea reprezentantului primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Baia , județul Tulcea 04-11-2022    - -
Dispoziţia 279/13-10-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 19.10.2022 ora 15,00 04-11-2022    - -
Dispoziţia 270/06-10-2022 cu privire la convocarea de îndată a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în şedinţă extraordinara in data de 07.10.2022 ora 12,00 04-11-2022    - -
Dispoziţia 267/30-09-2022 cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare și raportare a activităţilor membrilor GT în cadrul proiectului ,,Măsuri integrate de dezvoltare locală”, cod proiect PN4059, beneficiar UAT Comuna Baia 04-11-2022    - -
Dispoziţia 256/30-09-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 05.10.2022 ora 11,00 04-11-2022    - -
Dispoziţia 250/16-09-2022 privind constituirea comisiei pentru examenul de promovare în clasă organizat pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Baia 03-10-2022    - -
Dispoziţia 248/16-09-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarii „Reamenajarea Centrului Comunitar de Servicii Socio - Medicale in localitatea Baia, jud. Tulcea” 25-09-2022    - -
Dispoziţia 238/31-08-2022 privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect ,pentru implementarea proiectului ” Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi Norvegiene 2014-2021 25-09-2022    - -
Dispoziţia 226/31-08-2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica servicii furnizare hrana prescolari în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală” 16-09-2022    - -
Dispoziţia 224/31-08-2022 convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 06.09.2022 ora 15,00 16-09-2022    - -
Dispoziţia 215/23-08-2022 cu privire la aprobarea procedurii proprie pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri simplificate de atribuire a contractelor de achiziție publică/acorduri - cadru care au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 16-09-2022    -
Dispoziţia 203/04-08-2022 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările, pentru personalul didactic angajat în unităţile de învaţământ din comuna Baia, pentru luna iunie 2022 12-08-2022    - -
Dispoziţia 202/04-08-2022 cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările, pentru personalul didactic angajat în unităţile de învăţământ din comuna Baia, pentru luna mai 2022 12-08-2022    - -
Dispoziţia 197/03-08-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrării „ Modernizare străzi în localitatea Baia, județul Tulcea” 12-08-2022    - -
Dispoziţia 176/06-07-2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 14 posturi de experti de implementare , pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 12-08-2022    - -
Dispoziţia 175/06-07-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia parțială a lucrarii ,,Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Baia, județul Tulcea’’ 12-08-2022    - -
Dispoziţia 174/06-07-2022 convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 13.07.2022 ora 16,00 11-07-2022    - -
Dispoziţia 171/29-06-2022 cu privire la aprobarea constituirii unui Comitet de locuire pentru selectarea celor cinci locuinte care vor fi reabilitate/igienizate conform procedură operațională „ Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile „- în cadrul proiectului,, Măsuri Integrate de dezvoltare locală”, cod PN4059 finanțat prin Granturi Norvegiene 2014-2020 11-07-2022    - -
Dispoziţia 163/17-06-2022 cu privire la aprobare procedură operațională „ Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile „- în cadrul proiectului,, Măsuri Integrate de dezvoltare locală”, cod PN4059 finanțat prin Granturi Norvegiene 2014-2020 11-07-2022    - -
Dispoziţia 161/17-06-2022 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, luna Mai 2022 11-07-2022    - -
Dispoziţia 151/31-05-2022 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile, pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia, pentru luna martie și aprilie 2022 21-06-2022    - -
Dispoziţia 150/31-05-2022 cu privire la aprobarea decontarii cheltuielilor cu deplasarile, pentru personalul didactic angajat in unitatile de invatamant din comuna Baia, pentru luna martie și aprilie 2022 21-06-2022    - -
Dispoziţia 136/26-05-2022 convocare in sedinta extraordinara a CL Baia 12-06-2022    - -
Dispoziţia 132/23-05-2022 acordare supliment pt combustibili solizi 12-06-2022    - -
Dispoziţia 130/19-05-2022 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, luna Aprilie 2022 12-06-2022    - -
Dispoziţia 128/19-05-2022 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare contestatii pentru ocuparea a 1 post Responsabil comunicare proiect, pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 12-06-2022    - -
Dispoziţia 126/17-05-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarii „ Reducerea Emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de iluminat Public comuna Baia, judetul Tulcea” 12-06-2022    - -
Dispoziţia 124/05-05-2022 aprobare procedură operațională pentru arhivarea documentelor în format fizic și electronic în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală„ cod PN4059, finanțat prin Granturi Norvegiene 2014-2020 12-06-2022    - -
Dispoziţia 123/05-05-2022 privire la aprobarea metodologiei de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin Granturi Norvegiene 2014-2020 12-06-2022    - -
Dispoziţia 119/05-05-2022 privind nominalizarea persoanelor care fac parte din echipa de proiect ,pentru implementarea proiectului ” ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIA ” POCU/656/4/4/132149 cod SMIS 2014 :132149 12-06-2022    - -
Dispoziţia 104/20-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 28.04.2022 ora 13,00 09-05-2022    - -
Dispoziţia 103/19-04-2022 cu privire la convocarea de îndată a Consiliului local Baia , judeţul Tulcea în şedinţă extraordinara în data de 20.04.2022 ora 12,00 09-05-2022    - -
Dispoziţia 99/13-04-2022 privind desemnarea domnului Cojocariu Florin, ca persoană responsabilă cu întocmirea și transmiterea trimestrială către Instituția Prefectului județului Tulcea a situațiilor privind evidența și administrarea spațiilor verzi din intravilanul comunei Baia, județul Tulce 09-05-2022    - -
Dispoziţia 94/05-04-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 11.04.2022 ora 12,00 09-05-2022    - -
Dispoziţia 70/11-03-2022 cu privire la virarea de credite de angajament şi credite bugetare în cadrul aceluiasi capitol si aceluiasi program finanţat din fonduri externe nerambursabile 21-03-2022    - -
Dispoziţia 69/10-03-2022 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din echipa de implementare a proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Comuna Baia , Cod proiect 154674” 21-03-2022    - -
Dispoziţia 58/02-03-2022 privind delegarea temporară a unor atribuţii ale primarului comunei Baia , către viceprimarul, respectiv secretarul general al comunei 13-03-2022    - -
Dispoziţia 57/01-03-2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Baia pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 07-03-2022    - -
Dispoziţia 47/14-02-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 21.02.2022 ora 15,00 07-03-2022    - -
Dispoziţia 44/04-02-2022 cu privire la convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 09.02.2022 ora 15,00 12-02-2022    - -
Dispoziţia 38/03-02-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarii „ Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural din Localitatea Camena, Comuna Baia, Judetul Tulcea” 12-02-2022    - -
Dispoziţia 37/03-02-2022 privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea căminului cultural din localitatea Panduru, comuna Baia, județul Tulcea” 12-02-2022    - -
Dispoziţia 14/20-01-2022 cu privire la convocarea în ședință ordinară a Consiliului local Baia, judeţul Tulcea în data de 27.01.2022 ora 15,00 06-02-2022    - -
Dispoziţia 12/10-01-2022 privind constituirea comisiei de solutionare contestații pentru ocuparea a 5 posturi de experti de implementare , pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 23-01-2022    - -
Dispoziţia 11/10-01-2022 privind constituirea comisiei de solutionare contestații pentru ocuparea a 3 posturi de experti de implementare , asistent farmaceutic , Kinetoterapeut , Ingrijitor centru comunitar servicii socio-medicale , pe perioadă determinată în cadrul proiectului” împreună pentru bunicii comunei Baia” POCU/656/4/4/132149, finanțat din fonduri nerambursabile derulat de UAT comuna Baia, scoase la concurs în data de 17.01.2022- 27.01.2022 23-01-2022    - -
Dispoziţia 10/10-01-2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 5 posturi de experti de implementare , pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Masuri integrate de dezvoltare locala” PN4059, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021, in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apel de propuneri de proiecte 4: “DEZVOLTARE LOCALĂ”, implementat de catre UAT Comuna BAIA în calitate de Promotor de proiect 23-01-2022    - -
Dispoziţia 9/10-01-2022 privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea a 3 posturi de experti de implementare , asistent farmaceutic , Kinetoterapeut , Ingrijitor centru comunitar servicii socio-medicale , pe perioadă determinată în cadrul proiectului” împreună pentru bunicii comunei Baia” POCU/656/4/4/132149, finanțat din fonduri nerambursabile derulat de UAT comuna Baia, scoase la concurs în data de 17.01.2022- 27.01.2022 23-01-2022    - -
Dispoziţia 4/05-01-2022 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului local Baia, județul Tulcea în data de 11.01.2022, ora 10:00 23-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină